Powestiñ baş gahrymany ỳetginjek Annamyrat (Annaly). Ol atasy bilen kolhozyñ dümesini saklaỳar. Annamyrat töweregini gurşap alan gözelligiñ aşygy. Ỳöne şol gözellige zeper ỳetirjek bolup duran durmuşyñ käbir nogsanlary-ÝÝda bar. Annamyrat bolsa ol kemçiliklere biperwaỳ garaỳanok. Olara garşy göreşỳär. Mahlasy, eserde olyjylary gyzyklandyrara, oỳlandyrara çeper wakalar bar.

Ỳaş ỳazyjynyñ bu powesti TSSR-iñ we TKP-niñ döredilmeginiñ 60 ỳyllygyna bagyşlanyp geçirilen çeper eserleriñ respublikan komkursynda üçünji  baỳraga mynasyp boldy.