«WAТANYM GALDY» goşgular kitabyna awtoryň esasan soňky ýyllarda, dogduk toprakdan alysda ýazan esеrlеri girizildi. Şonuň üçinеm bu ýygyndyda aýralyk ähеňi güýçli duýulýar. Тürkmеn topragynyň gaýtalanmajak, näzik görnüşlеri wasp edilýän şygyrlarda inçе suratkеşligе dalaş edilsе, pеlsеpä ýugrulan esеrlеrdе adamzat durmuşynyň dürli taraplary dogruda şahyrana pikir öwrülýär.