Çagalar hem ýetginjekler üçin ýazylan ”Ak guş bolup uçsamdym!” atly edebi kitap öz Ene dilini saklamak, onuň edebi çuňluklaryny boýlamak isleýän türkmen ene-atalary, çagalary, ýetginjekleri, galyberse-de, türkmen dilini öwrenmäge höwesek beýleki dilleriň wekilleri üçin gymmatly hem gyzykly edebi gollanmadyr.

Ýusup Azmun, dilçi hem edebiýatçy alym, professor

Sözbaşy