Translated by Ak Welsapar

Nobel baýragynyň laureaty, şwed ýazyjysy Selma Lagerlöfiň ”Nils Holgerssonyň Şwesiýa täsin syýahaty” diýen eseri dünýä çagalar edebiýatynyň iň görnükli nusgalaryndan biridir. Selma Lagerlöf tokaýlarynda sugunlar, keýik sürüleri, aýylar, onlarça beýleki ýabany haýwanlar, guşlar erkin ýaşaýan demirgazyk ýurt – Şwesiýanyň klassyk ýazyjysy. Ýazyjynyň betligi sebäpli kiçelip, Barmajyga öwrülen oglan hem onuň ýabany gazlar bilen öz ýurduna gyzykly gezelenji baradaky kitaby dürli ýaşdaky okyjylary özüne çekmäge ukyply. Wagtyň synagyndan geçen, dünýäniň köp dillerine terjime edilen bu eser ilkinji gezek asyl nusgasyndan türkmen diline geçirildi.

Kitap: ”Nils Holgerssonyň Şwesiýa täsin syýahaty”