KOBRA (In Swedish)

 

KEPJEBASH (KOBRA In Turkmen)

 

KOBRA (In Russian)

 

GAWUNKELLE (In Turkmen)

MULLI TAHYRYNG HUDAYLYGY (In Turkmen)

THE ONES VANISHING IN THE DAYLIGHT (In Turkmen)

 

AK ÖY (In Turkmen)

AK GUSH BOLUP UCHSAMDYM! (In Turkmen)

 

WATANYM GALDY (In Turkmen)

 

SOMNENIJ VECHNYH BOL (In Russian)

 

BÖWSÜLEN TÜMLÜK (In Turkmen)