Ak Welsapar göwrümli romanyna ”Kepjebaş” diýip at goýupdyr. XX asyryň aýagynda ýüz beren totalitar düzgüniň tebigatyna aralaşmakdan ötri, türkmen ýazyjylary tarapyndan ilkinji döredilen uly eser. Onuň hakyky gürrüňi öňde. Ol entek Türkmenistanda ýaşaýan okyjylara ýetenok. Režimiň agyr labyryny gerdeninde çekýän adamlaryň garaýşy keseden syn edýänleriňkiden has ygtybarly bolmaly. Bu temadan ýazylan eserlere Günbataryň demokratiýa halys […]