Aýpi hakynda rowaýat

Aýpi hakyndaky bu gussaly hekaýatyň ne öňi bar, ne-de soňy, bir säw bilen onuň diňe guraksy manysy galypdyr. Ýaş gelniň gysga ömri we tragiki ölümi adamlary hiç haçan düýpli
gyzyklandyrmandyr. Ýöne, adalatsyz hem birehim hökümiň gurbany bolan aýalyň ynjalyksyz ruhundan eýmenip, balykçylar deňze çykanlarynda onuň bilen bagly alamata gabat gelmekden çekinipdirler.
Gelniň ykbaly-da, onuň doly ady-da, biweç gorkynyň nähak pidasy bolup, asyrlaryň tümlüginde ýitip gidipdir, ol hakynda diňe rowaýat galypdyr…

 

Kebjebaş

Romandaky wakalar garaşsyz ýurtda ýaýbaňlanýar, kitabyň gahrymanlary-da garaşsyz topragyň adamlary. Ýöne ýurduň bütin durkunda, onuň dolandyrylyşynda, adamlaryň özara gatnaşyklarynda, olaryň özlerini alyp barşynda ýykylan im-periýanyň gorkunç keşbi ör-boýuna galýar. Kitaby okanyňda döwlen aýnanyň gyýçaklarynda öz ýüzüňi gören ýaly bolýarsyň.
Romanyň baş gahrymany – adam sypatyna giren okumyş ýylan, Kepjebaş. Onuň garşydaşy – Kommunistik partiýanyň Merkezi Komitetiniň milli respublikadaky ozalky 1-nji sekretary, dikme, ýumuş oglany, bu günki gün – jenap ýoldaş Prezident, çäklendirilmedik häkimiýetiň eýesi…

Gawunkelle

Romanyň baş gahrymany ýetginjek Annaly. Ol atasy bilen düme ekini saklaýar. Annaly töweregini gurşap alan gözelligiň çyn aşygy. Şonuň üçinem ol bu gözellige zyýan ýetirjek bolýan durmuş nogsanlaryna biperwaý garap bilenok. Netijede ýetginjek hak iş üçin göreşe girenini duýman galýar. Ýöne bu göreşiň dowamynda ol hakykatyň üstünde durmalymy ýa-da ýok diýen aldym-berdimli sorag bilen birnäçe gezek ýüzbe-ýüz bolýar. Garaz, eser okyjyny gyzyklandyrjak, oýlandyrjak çeper wakalara baý.

Ýazyjynyň bu eseri TSSR-iň hem-de TKP-niň döredilmeginiň 60 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çeper eserleriň respublikan konkursynda baýraga mynasyp boldy.

Ak Öý

”AK ÖÝ” kitabynyň uly bölegini çuňňur filosofiki mazmunly goşgular düzýär. Kitabyň içinden söýgi, dostluk, mertlik, batyrlyk ýaly müdimi temalar eriş-argaç bolup geçýär. Goşgularda tebigatyň gözelligi, gyz-gelinleriň görki, iň inçe duýgular öz şahyrana beýanyny tapýar. Dogduk toprak bilen bagly şygyrlarda aýralyk äheňleri, şahyryň başdan geçiren dartgynly hem kyn günleriniň gussaly ýaňy duýulýar. Adam ykbalyndaky dürli öwrümleri çeperlik bilen şöhlelendirýän bu eserlerde türkmen poeziýasyna mahsus iň gowy däpler dowam etdirilýär

 

Almaşylan

Selma Lagerlöf (1858–1940) guýmagursak hekaýatçy. Onuň stili garaşylmadyk öwrümlere we fantaziýa baý, diýseň özboluşly. ALMAŞYLAN hekaýasy ýazyjynyň, ýagşynyň myrada ýetip, ýamanyň temmi alýan, adalatly dünýä baradaky ynanjyna ýugrulan.

 

Ýagtylykda ýitenler

Türkmenistanda nädip başistik diktatura döredi? Onuň kökleri nireden gaýdýar? Rehimsiz diktaturanyň döremeginde türkmen intelligensiýasy, aýratynam döredijilik intelligensiýasy, aýryaýryşahsyýetler nähili rol oýnadylar? Eliňizdäki kitapda bu soraglaryň jogaplary agtarylýar.